• Tamia: Adat - Múa truyền thống.
      Biên đạo: Đạt Quang Phiêu
      Trình bày:Kawom khik nâm krung

      lượt xem