• Kadha Adaok:Tuyển Tập Nhạc Chăm Hay Nhất 2018 - Hán Văn Trà.
      Nguồn youtube: Hán Văn Trà Official