• Kadha Adaok:Tuyển Tập Ca Khúc Chăm Mới Về Miền Đất Tháp Của Thanh Pháp.
      Nguồn youtube: 7 Khánh Studio Nhạc Chăm Vũ Điệu Dân Tộc