• Kadha Adaok:Điệu múa Phồn Thực - Thâp Ariya .
      Trích Phim tài liệu: Miền Đất Nắng
      Nguồn youtube:Cham TV

      lượt xem