• Kadha Adaok: Bal biruw angaok bimong yaw - Xuân Về Trên Tháp Cổ.
      Ra Panâh: Amâ Nhân
      Ra adaoh saong tamia: Ja Dương & Anak seh Cham

      lượt xem